Så här skriver du ett anställningsavtal - Mall

Driver du ditt egna bolagoch det börjar bli dags att anställa fler personer till ditt team? Då gällerdet att du har koll på hur du skriver ett anställningsavtal på det sätt somkrävs av den svenska lagen. Det är viktigt för att både du som arbetsgivare ochdin framtida arbetstagare ska känna sig trygga och för att ni ska undvikaeventuella problem. I den här artikeln ger vi dig en gratis mall föranställningsavtal som du kan ladda ner och använda direkt. Vi kommer också attgå igenom vad ett anställningsavtal är, vad det måste innehålla och någraviktiga saker du behöver tänka på när du skriver ett anställningsavtal. Vikommer också att gå närmare på hur det fungerar med anställningsavtal ochkollektivavtal.

Vad är ett anställningsavtal

Ett anställningsavtal ärett dokument och avtal som redogör för vem som har blivit anställd, vem det ärsom är arbetsgivare och under vilka typer av förhållanden som anställningen skagälla under. För att ett anställningsavtal ska följa LAS-reglerna (det villsäga lagen om anställningsskydd) så bör det vara utfört i en skriftlig form.När ett anställningsavtal finns i skrtlig form så fungerar det också som ettanställningsbevis.

Vad ett anställningsavtal ska innehålla

När du ska skriva ettanställningsavtal finns det en rad punkter som du måste se till att få med föratt anställningsavtalet ska vara giltigt. De följandepunkterna är de viktigaste att ta med:  

 1. Information om arbetsgivaren och den anställde. Både namn och adress     måste finnas med.
 2. Ett datum då anställningen ska börja.
 3. Anställningsform. Är det en tillsvidareanställning (det vill säga fast     anställning) eller rör det sig om en tidsbegränsad anställning.
 4. Yrkestitel. Vad ska den anställde arbeta med? Både titel och     arbetsbeskrivning ska finnas med.
 5. Lön. Hur ska den anställde få betalt? Är det en fast lön som till     exempel månadslön eller är lönen rörlig till exempel att den är baserad på     resultat eller prestation?
 6. Löneperioder och eventuella förmåner som ingår i anställningen.
 7. Semester. Hur många dagars semester får den anställde ta ut och har     personen rätt att ta ut sin semester i förskott eller inte?
 8. Arbetstider. När förväntas den anställde att arbeta och hur många     timmar per dag eller vecka?
 9. Uppsägningstid. Vad gäller om arbetsgivaren eller arbetstagaren vill     avsluta anställningen och hur långt i förväg måste ett sådant beslut     meddelas?
 10. Sluttad för anställningen. Detta behövs bara vara med om det är en     tidsbegränsad anställning.
 11. Prövotid. Det ska vara tydligt när provanställningen övergår i en fast     anställning.
 12. Arbetsplats. Finns det ett krav på vart arbetet ska utföras?

Mall för anställningsavtal

När du ska upprätta ettanställningsavtal är det viktigt att du har med den information som enligt lagkrävs och du måste skriva det på ett riktigt och tydligt sätt. Ett enkeltillvägagångssätt är att ladda ner vår gratis mall för anställningsavtal. Denkommer i form av en PDF som du kan ladda ner och fylla i direkt i din dator. Dukan sen själv skriva ut den för att skriva under.

Hur fungerar ett anställningsavtal?

Det finns egentligeninget juridiskt krav på att ett anställningsavtal ska vara skriftligt. Men somvi nämnde tidigare så är det enligt LAS-reglera du som arbetsgivare som är skyldigatt kunna ge en nyanställd all information i skrift gällande dessanställningsvillkor. Arbetstagaren har rätt att få denna information senast enmånad efter det att anställningen har påbörjats.


Trots att du alltså intehar några juridiska skyldigheter till att erbjuda skriftliga anställningsavtalär det ändå smidigast att ändå samla all information gällande anställningen iett skriftligt anställningsavtal.


En viktig detalj är attom inget specifikt uttrycks i anställningsavtalet så antas anställningen varaen tillsvidare eller fast anställning. Om det är något annat som gäller är detdärför viktigt att uttrycka i avtalet att den anställda endast ska arbeta underen begränsad tidsperiod.

Finns det kollektivavtal?

När du ska skriva ettanställningsavtal är det viktigt att du har koll på om du är bunden till ettkollektivavtal eller inte. Om det finns ett kollektivavtal på plats måste du idina anställningsavtal ta hänsyn till de bestämmelser och regler som enligt detkollektivavtalet ska finnas mellan en arbetsgivare och dess anställda. Eftersomatt ett kollektivavtal är en del av den anställdes personliga anställningsavtalvilket innebär att du som arbetsgivare måste informera dina anställda ominnehållet även i det.

Några viktiga saker att tänka på vad gäller anställningsavtal

För att se till att ettanställningsavtal uppfyller sitt syfte finns det några detaljer som är extraviktiga att vara tydlig med.

Beskriv arbetsuppgifterna tydligt

Dina anställda ärskyldiga att utföra sina arbetsuppgifter enligt det som står i deras anställningsavtaloch det är du som arbetsgivare som är skyldig att uttrycka dem tydligt iskrift. En otydlig arbetsbeskrivning kan därför i värsta fall leda till att duoch dina anställda har olika uppfattningar om vad de ska leverera i sinaarbeten.

Glöm inte bort lojalitetsplikt

När man är anställd harman en lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare men det är du som arbetsgivare somär ansvarig vad denna lojalitetsplikt innebär och vad som gäller på ertföretag.  

 

Tystnadsplikt

Om den verksamhet ni bedriverär känslig kan det vara viktigt med tystnadsplikt. Det kan till exempel handlaom att anställda inte får delge känslig information om era kunder. I ettanställningsavtal ska en eventuell tystnadsplikt nämnas.

Konkurrensförbud

I ett anställningsavtalkan du som arbetsgivare också skriva in att dina anställda inte får bedrivakonkurrerande verksamhet medan dess att deras anställning pågår.

Dela gärna på socialamedier
Saldo Redovisning | Sociala Medier | LinkedInSaldo Redovisning | Sociala Medier | FacebookSaldo Redovisning | Sociala Medier | Twitter