Så här skriver du ett arbetsgivarintyg - Mall

Ett arbetsgivarintyg ärett viktigt dokument som du som företagare eller anställd bör ha koll på. I denhär artikeln hittar du en gratis mall för hur du skriver ett arbetsgivarintyg.Vi kommer också att gå igenom vad ett arbetsgivarintyg är och hur det skiljersig mot andra viktiga dokument som till exempel tjänstgöringsintyg ochanställningsbevis. Arbetsgivarintyg är ett viktigt dokument när du sökerA-kassa eller annan arbetslöshetsersättning.

Vad är ett arbetsgivarintyg?

Ett arbetsgivarintyg ären typ av blankett där en arbetsgivare intygar deras anställdas anställningstidoch befattning. Det ska alltså framgå i dokumentet vad den anställda arbetarmed och hur mycket tid den är anställd för att arbeta. Ett arbetsgivarintygkallas också i vardagligt språk för arbetsintyg eller löneintyg och användsbland annat till när en bedömning ska ske gällande ersättning hos A-kassan.

Vad ett arbetsgivarintyg ska innehålla

Om du som arbetsgivareska skriva ett arbetsgivarintyg är det viktigt att se över att några specifikapunkter finns med i dokumentet eller blanketten. Deviktigaste punkterna är de följande:

  1. Uppgifter om själva anställningen. När började och slutade     anställningen, vad innebär arbetet, har det funnits någon tjänstledighet     eller är personen i fråga fortfarande anställd?
  2. Personuppgifter för arbetstagaren. Både fullständigt namn och     personnummer måste finnas med om den anställda.
  3. Anställningsform. Med detta menas om den anställde har en     tillsvidareanställning, provanställning, behovsanställning eller om det     gäller en tidsbegränsad anställning med ett satt slutdatum.
  4. Arbetstid. Här ska du svara på frågan hur många timmar per vecka som     den anställda jobbar.
  5. Orsaken till att en anställning eventuellt har upphört. Rörde det sig     om en uppsägning eller var det den anställde själv som sade upp sig? Det     kan också vara en tidsbegränsad anställning som har avslutats.
  6. Erbjudande om fortsatt anställning. Det måste framgå om arbetsgivaren     har erbjudit den anställda en ny anställning på samma arbetsplats samt om     den anställde har accepterat eller nekat det erbjudandet.
  7. Arbetad tid de senaste 12 månaderna. Hur många timmar har den     anställde arbetat per månad? Har personen i fråga varit borta från arbetet     eller alternativt jobbat övertid?
  8. Uppgifter om lön. Vilken typ av lön har den anställde fått? Rör det     sig om månadslön, veckolön eller timlön och har den anställde fått betalt     för övertid?  

Hur lång tid har arbetsgivaren på sig att lämna arbetsgivarintyg?

Det finns alltid entydlig anledning till varför ett arbetsgivarintyg ska tas fram och det är denbakomliggande anledningen som också avgör om det finns en tidsgräns för när detska vara klart. Det absolut vanligaste är att det är någon form av myndighetsom kräver intyget för att kunna fatta ett beslut. På grund av detta är det braom arbetsgivaren kan ta fram ett efterfrågat arbetsintyg så snabbt så möjligtdå den anställde annars kan få vänta på att ett beslut ska handläggas och bliklart.

Mall för arbetsgivarintyg

För att undvika någramisstag och för att göra det så smidigt som möjligt att både be om ettarbetsgivarintyg och att sammanställa det så erbjuder vi dig en gratis mall somdu kan ladda ner. Mallen är en PDF som du enkelt kan fylla i direkt i din datorför att sedan skriva ut det för en slutgiltig underskrift.

Ett arbetsgivarintyg krävs för att få ut a-kassa

Så fort en anställdslutar på en arbetsplats har den personen enligt svensk lag rätt att få ut ettarbetsgivarintyg från sin arbetsgivare. Om en person ofrivilligt blir av medsitt jobb så krävs ett arbetsgivarintyg för att han eller hon ska få ersättningfrån A-kassa vid en fortsatt arbetslöshet. Själva arbetsgivarintyget användsför att pröva personens rätt till ersättning samt för att beräkna hur stor denpotentiella ersättningen ska vara. Arbetsgivarintyget som lämnas till A-kassamåste vara påskrivet av den senaste arbetsgivaren till personen.

Skillnaden mellan ett arbetsgivarintyg och ett tjänstgöringsintyg

Ett begrepp som lätt blandasihop med arbetsgivarintyg är tjänstgöringsintyg. Ett tjänstgöringsintyg är ettmer omfattande dokument än vad ett arbetsgivarintyg är och sträcker sigvanligtvis över en hel anställningsperiod.


I dokumentet ska intebara information om start- och slutdatum samt arbetsbefattningen finnas med,utan i ett tjänstgöringsintyg ska också specifika arbetsuppgifter beskrivas.Det är inte vanligt att ha med något form av betyg eller omdöme på denanställdes prestationer på varken arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg.Behövs det av någon anledning ett omdöme görs det i stället i form av etttjänstgöringsbetyg.

Skillnaden mellan arbetsgivarintyg och anställningsbevis

Ett annat begrepp somofta kommer upp i samtal om arbetsgivarintyg är anställningsbevis elleranställningsavtal. Det finns helt klart en del likheter mellan arbetsgivarintygoch anställningsbevis men det finns viktiga skillnader som man måste hållaordning på.

 

Den viktigaste skillnadenär att ett anställningsbevis eller anställningsavtal skapas när en anställningpåbörjas med ett arbetsgivarintyg skapas vid en avslutat anställning. Ettanställningsbevis går inte heller att användas vid ansökan om A-kassa.


I ett anställningsbevisfinns också information och arbetstagarens anställningsvillkor där vanligafrågor är förmåner, lön och semester.

 

Dela gärna på socialamedier
Saldo Redovisning | Sociala Medier | LinkedInSaldo Redovisning | Sociala Medier | FacebookSaldo Redovisning | Sociala Medier | Twitter