Avskrivning & utrangering: En guide för restaurangägare

Alla restaurangägare vet att utrustningen inte varar för evigt. Vare sig det handlar om en ugn som inte längre värmer som den ska eller en kyl som inte håller rätt temperatur, så kommer det en tid när gamla tillgångar måste bytas ut. Här kommer koncepten utrangering och avskrivning in i bilden. Men vad betyder de, egentligen, varför är de viktiga, och hur bör restaurangägare hantera avskrivningar och utrangeringar?

September 15, 2023

Vad är utrangering?

Utrangering innebär att en tillgång, som en maskin eller utrustning, tas ur bruk eftersom den antingen är föråldrad, inte fungerar korrekt, eller inte längre uppfyller företagets behov. Utrangering betyder dock inte bara att man fysiskt tar bort tillgången, utan också att man skriver av dess bokförda värde från företagets finansiella register. Det är alltså ett viktigt steg för att hålla företagets redovisning transparent och korrekt.

Vad är avskrivning?

Avskrivning är en redovisningsteknik som används för att fördela kostnaden för en tillgång över dess användbara livslängd. I stället för att bokföra hela kostnaden för en ny ugn eller kylskåp som en utgift det år den köps, kan en restaurangägare använda avskrivningar för att sprida ut kostnaden över flera år. Detta hjälper till att skapa en mer realistisk bild av företagets lönsamhet och finansiella hälsa.

Vad är skillnaden mellan utrangering och avskrivning?

Medan både utrangering och avskrivning handlar om att hantera företagets tillgångar, har de olika fokus.

  • Utrangering är en fysisk och operationell process där en tillgång tas ur bruk för att den inte längre uppfyller företagets krav. Det kan inkludera att sälja, donera, eller helt enkelt lämna den till återvinning.

  • Avskrivning, å andra sidan, är en bokföringsmässig process där man gradvis minskar värdet av en tillgång i företagets finansiella redovisning. Detta görs för att återspegla tillgångens förväntade nedgång i värde över tid.

Det är viktigt att notera att en tillgång kan vara helt avskriven i bokföringen men fortfarande vara i användning i verksamheten. Omvänt kan en tillgång som nyligen har utrangerats ha ett bokfört värde som måste justeras genom en avskrivning eller en direkt nedskrivning.

{{cta}}

Avskrivningsmetoder:

Det finns flera metoder för att skriva av restaurangutrustning och vilken som passar bäst är ofta väldigt situationsbaserad. Nedan finner du några avskrivningsmetoder:

Linjär avskrivning

Detta är den vanligaste och enklaste metoden. Här minskar tillgångens bokförda värde med ett fast belopp varje år, vanligtvis baserat på dess ursprungliga kostnad och förväntade livslängd. Detta är en bra metod för utrustning som förlorar sitt värde jämnt över tid.

Degressiv avskrivning

Degressiv avskrivning är en metod där man skriver av en fast procentandel av tillgångens kvarvarande bokförda värde varje år. Till skillnad från linjär avskrivning, där en fast summa avskrivs varje år, anpassar sig den degressiva avskrivningen till tillgångens kvarvarande värde i bokföringen.

För att förstå detta bättre, kan vi ta ett exempel. Antag att du har en ugn som ursprungligen kostade 10 000 kronor och du väljer en avskrivningsprocent på 20% per år. Under det första året skulle avskrivningen vara 20% av 10 000 kronor, vilket blir 2 000 kronor. Det kvarvarande bokförda värdet blir då 8 000 kronor.

För det andra året skulle avskrivningen vara 20% av det nya bokförda värdet, alltså 20% av 8 000 kronor, vilket blir 1 600 kronor. Detta fortsätter år efter år, vilket gör att avskrivningsbeloppet blir mindre med tiden eftersom det baseras på ett allt lägre bokfört värde.

Denna metod är ofta användbar för att matcha en tillgångs avskrivning med dess faktiska värdeminskning över tid, särskilt för tillgångar som förlorar sitt värde snabbt under de första åren.

Direkt nedskrivning

Detta är en metod där hela kostnaden för en tillgång skrivs av på en gång istället för att spridas ut över flera år. Detta är vanligtvis reserverat för tillgångar med mycket kort livslängd eller i de fall där tillgångens värde omedelbart minskar drastiskt. Direkt nedskrivning kan också användas för tillgångar som har utrangerats och där det kvarvarande bokförda värdet måste justeras till noll eller till det belopp man förväntar sig att få vid försäljning.

Enhetsmetoden

I denna metod skrivs tillgångens värde av baserat på dess faktiska användning snarare än tid. Till exempel, om en ugn har en förväntad livslängd av 10 000 användningstimmar, skulle varje timmes användning resultera i en viss mängd avskrivning.

Val av metod

Var och en av dessa metoder har sina egna för- och nackdelar, och vilken som är mest lämplig beror på en rad faktorer som typ av utrustning, företagets finansiella situation, och skattelagstiftning. Det är därför viktigt att konsultera med en redovisningskonsult eller finansiell rådgivare för att avgöra vilken metod som passar bäst för din verksamhet.

Praktiska tips för utrangering:

  1. Dokumentation: Ha alltid kompletta och noggranna register. Dokumentera när och varför en tillgång utrangerades, inklusive tekniska problem eller prestandafrågor.

  2. Konsultera en redovisningsexpert:: Innan du gör en stor utrangering, prata med en redovisningskonsult eller ekonomiansvarig. De kan hjälpa dig att förstå de ekonomiska och skattemässiga konsekvenserna.

  3. Marknadsundersökning: Innan du kasserar eller säljer en tillgång, undersök dess begagnade marknadsvärde. Ibland kan du sälja den begagnat och dra nytta av en eventuell reavinst.

  4. Alternativa användningsområden: Om utrustningen inte längre är användbar i restaurangen, överväg om den kan användas på annat sätt eller om den kan doneras till en välgörenhetsorganisation.

Exempel: Linjär avskrivning och utrangering 

Så låt oss ta ett exempel.

Ponera att du som restaurangägare beslutar dig för att köpa en ny spis för 20 000 kronor. Efter konsultation med din redovisningskonsult bestämmer du dig för att använda linjär avskrivning för att skriva av kostnaden över en period av 4 år. Detta skulle betyda en årlig avskrivning på 20 000/4 = 5000 kr. 

Efter 4 år av användning märker du att spisen inte längre uppfyller dina behov, och du beslutar att utrangera den. Vid denna tidpunkt har du redan skrivit av hela dess ursprungliga kostnad av 20 000 kronor, så dess bokförda värde är nu 0 kronor.

Du lägger ut spisen på blocket och en spissugen person är villig att ge dig 3 000 kronor för din gamla spis. Detta skulle generera en reavinst på 3 000 kronor eftersom det bokförda värdet är 0. Denna reavinst skulle också vara skattepliktig. Om skattesatsen är 30%, skulle skatten på reavinsten således vara  3.000 × 0.30 = 900 kronor.

Genom att använda linjär avskrivning skulle du i detta exempel spridit ut kostnaden för din spis med 5000 kr över 4 år, vilket hade skapat ett mer realistiskt kostnadsbild och därmed resultat jämfört med om du hade tagit upp hela kostnaden år 1. Dessutom skulle utrangeringen och försäljningen av spisen resulterat i en skattepliktig reavinst på 900 kronor och en nettovinst på 2100 kr. 

Slutsats

Att förstå processen och betydelsen av utrangering och avskrivning är avgörande för varje restaurangägare. Inte bara för att upprätthålla en korrekt redovisning, utan också för att fatta informerade beslut om när och hur man ska byta ut gammal utrustning. Genom att ha rätt kunskap och följa bästa praxis kan restaurangägare se till att de sköter dessa processer både ekonomiskt hållbart och efter reglerna.

{{cta-2}}

Vanliga frågor

1. Vad är skillnaden mellan utrangering och avskrivning? 

Utrangering innebär att en tillgång tas ur bruk och inte längre används i verksamheten, medan avskrivning är den bokföringsmässiga processen där en tillgångs värde minskar över tid på grund av användning och ålder.

2. Kan jag skriva av hela kostnaden för en tillgång direkt när jag köper den? 

Absolut är tillgångens ekonomiska livscykel kort, kan en direktavskrivning vara ett bra alternativ. Men har tillgången en längre livscykel kan en direktavskrivning skapa en ojämn kostnadsfördelning, vilket kan leda till ett mindre rättvist/realistiskt resultat. Konsultera därför en redovisningskonsult för att se vilka regler som gäller för din verksamhet.

3. Vad händer om jag säljer en tillgång innan den är fullständigt avskriven? 

Om du säljer en tillgång innan den är helt avskriven, kan det uppstå en reavinst eller en reaförlust beroende på försäljningspriset jämfört med tillgångens bokförda värde.

4. Hur påverkar utrangering och avskrivning mina skatter? 

Avskrivningar kan ofta dras av från beskattningsbar inkomst, vilket minskar din skattepliktiga inkomst. Däremot kan reavinst vid försäljning av en tillgång vara skattepliktig. Konsultera alltid med en redovisningskonsult eller skatteexpert för att förstå de exakta skattemässiga konsekvenserna.

Är du restaurangägare och i behov av redovisningshjälp?
Fokusera på din restaurang, så tar vi hand om redovisningen
Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.