Koncernredovisning- steg för steg | Saldo Redovisning

Vad är koncernredovisning? Vilka krav ställs det? Vem behöver göra det, och varför? Låt oss gå igenom koncernredovisningen i praktiken - steg för steg.

August 10, 2022

Vad är en koncern?

En koncern definieras som en ekonomisk konstellation bestående av ett moderbolag och minst ett dotterbolag, där moderbolaget har bestämmande inflytande i dotterbolaget,oftast genom att äga en majoritet av rösterna. Det är alltså en sammanslutning av företag där förhållandet bestäms av äganderätten.

Vill du gräva djupare i olika typer av koncernförhållanden har vi en hel artikel där vi broderar ut texten om vad en koncern, en oäkta koncern och ett intresseföretag är, hur de skiljer sig åt och vilka fördelar som finns med att bilda en koncern.

Vad är koncernredovisning?

En koncernredovisning är en särskilt redovisning som moderföretag behöver upprätta vid sidan om den vanliga årsredovisningen. Syftet är att redovisa och beskriva hela koncernens resultat och finansiella ställning, vilket betyder att koncernredovisningen skrivs som om moderföretaget och dess dotterföretag vore en enda ekonomisk enhet. För att detta ska vara möjligt behöver alla interna transaktioner inom koncernen, företagen emellan, tas bort.

Vem behöver upprätta en koncernredovisning?

Av årsredovisningslagen framgår att huvudregeln är att alla koncerner ska upprätta en koncernredovisning, och då är det alltid styrelsen i moderbolaget som är ytterst ansvarig för att den kommer till. Det finns däremot några undantag.

 

Små koncerner behöver inte upprätta någon koncernredovisning. För att definieras som en liten koncern får du inte överskrida två av tre följande gränsvärden:

  • Koncernen har haft max 50 anställda i genomsnitt de senaste två räkenskapsåren.
  • Koncernens nettoomsättning har max uppgått till 80 miljoner de senaste två räkenskapsåren.
  • Koncernens nettovärde på dess gemensamma tillgångar har max uppgått till 40 miljoner de senaste två räkenskapsåren.  

Du kan också slippa att upprätta en koncernredovisning om moderbolaget också är dotterbolag till ett överordnat moderbolag. Så länge moderbolaget finns med i det överordnade moderbolagets koncernredovisning och så länge det överordnade moderbolaget lyder under lagstiftningen i en stat inom ett EES-land.

Samtidigt kan det vara värt att poängtera att det inte finns något som hindrar dig från att upprätta en koncernredovisning, även om du faller under definitionen av en liten koncern. Vi skulle snarare uppmuntra alla till det. Inte bara för att det går i linje med huvudregeln om att alla koncerner ska upprätta en koncernredovisning utan framförallt för att koncernredovisningen som sådan är ett utmärkt verktyg för uppföljning och för att skapa en bättre översikt av hela koncernens ställning; för att förstå hur bra det går totalt sett.

 

När måste koncernredovisning upprättas?

En koncernredovisning omfattar ett räkenskapsår och upprättas i normalfallet en gång per år, i samband med årsredovisningen vid räkenskapsårets slut.

 

Vad måste en koncernredovisning innehålla?

Som med all typ av redovisning finns det även vid koncernredovisning en del formkrav och regler att förhålla sig till. En korrekt upprättad koncernredovisning innehåller fastställelseintyg, förvaltningsberättelse, koncernbalansräkning, koncernresultaträkning, kassaflödesanalys och noter.

 

Fastställelseintyg

Faställelsintygetär helt enkelt det dokument som intygar att vd och styrelseledamöter under årsstämman har fastställt koncernens resultat- och balansräkning.

 

Förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen redogör moderbolaget för koncernens utveckling, ställning och resultat. Man tar även upp och berättar om andra stora händelser som inträffat under räkenskapsåret, vilket kan vara allt från nya investeringsbeslut som kommer leda till förändringar, till externa faktorer vilka påverkat resultatet, som exempelvis räntor, valutakurser eller miljön.

 

Koncernbalansräkning

Koncernbalansräkningen avser att beskriva förhållandet mellan eget kapital, skulder och tillgångar som om alla bolag vore en enhet, en koncern. Man slår därför ihop koncernens alla bolags balansräkningar till en, vilket betyder att det uppstår nya förutsättningar för att kunna erhålla balans. Bolagen inom koncernen kan exempelvis ha interna skulder och fordringar till varandra, vilka behöver elimineras och räknas om. Ett nyckelbegrepp till upprätta en koncernbalansräkning är förvärvsanalysen som upprättades per förvärsdagen av dotterbolagen.

 

Koncernresultaträkning

Även i koncernresultaträkningen behöver vissa poster elimineras. Syftet med koncernresultaträkningen är beskriva koncernens totala resultat, vilket innebär att interna vinster från interna affärer inom koncernen behöver plockas bort från ekvationen.

 

Kassaflödesanalys

En kassaflödesanalys syftar till att visa pengar in i och pengar ut ur verksamheten. Poängen med detta är att kartlägga flödet av koncernens likvida medel för att enklare förstå var de kommit ifrån och vart de tagit vägen. Du vill helt enkelt kunna följa pengarnas resa in, igenom och ut ur verksamheten. Därav namnet kassaflödesanalys.

För att lyckas med detta på bästa sätt delar man upp kassaflödesanalysen i tre delar: löpande verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet. I den löpande verksamheten listar man egentligen sådant som rör själva rörelseverksamheten, alltså saker som försäljning, förändring av varulager kortfristiga skulder och fordringar. I investeringsverksamheten listar helt enkelt olika typer av investeringar, som nya förvärv eller försäljningar av anläggningstillgångar. I finansieringsverksamheten listar man slutligen till exempel sådant som nyemissioner, utdelningar och amorteringar.

 

Noter

I en koncernredovisning ingår också alltid noter, där man listar dotterföretag och intresseföretag.

 

Koncernredovisning och konsolidering

Det kan vara värt att återigen upprepa och påpeka att hela fundamentet till en korrekt upprättat koncernredovisning bygger på det man kallar för konsolidering. Alltså, en sammanslagning av finansiella uppgifter från flera ekonomiska enheter till en rapport. Som vi också nämnt, för att detta ska vara möjligt behöver alla poster och transaktioner som skett mellan koncernens olika bolag limineras. Detta betyder att koncernredovisningen, i sin grund, egentligen består av ekonomiska data från koncernens alla olika delar. Det må vara självförklarande, men det betyder också att det är av yttersta vikt att all ekonomisk data är korrekt bokförd från början och korrekt översatt till totala tal för att koncernredovisningen ska kunna återspegla koncernens verkliga ekonomiska ställning.

Vad vi far efter är att de underliggande siffrorna, som alltid i ekonomi, är väldigt viktiga för att allt ska stämma. Som vi var inne på blir därför förvärvsanalysen, som syftar till att omvärdera dotterföretagens tillgångar och skulder per förvärsdagen till verkliga värden, en nyckel till en korrekt upprättad koncernredovisning.

 

Hjälp med koncernredovisningen?

Koncernredovisning kan både vara krångligt och tidskrävande. Vi på Saldo är experter på all typ av redovisning och bokföring och älskar att hjälpa våra kunder med alla typer av ekonomiska frågor. Vi hjälper gärna er med er koncernredovisning, så att ni får mer tid till värdeskapande aktiviteter.

Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.