Vad är en balansräkning?

Balansräkningen avslöjar en detaljerad översikt över tillgångar, eget kapital och skulder vid en specifik tidpunkt. Om resultaträkningen målar bilden över en viss period, ger balansräkning en ögonblicksbild av ditt företags finansiella ställning. Låt oss gå igenom detaljerna.

November 29, 2023

Vad är en balansräkning?

En balansräkning är en ekonomisk rapport som summerar tillgångar, eget kapital och skulder vid en given tidpunkt. Den visar vilka tillgångar som finns i företaget och hur dessa tillgångar är finansierade. Den visar också hur stor bolagets skuld är till aktieägarna, alltså hur stort det egna kapitalet är.

Balansräkningen är tillsammans med resultaträkningen, förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen en del av årsredovisningen och är således en central del av företagets redovisning. Ur balansräkningen kan man dra många viktiga ekonomiska slutsatser. Att som företagare ha förmågan att förstå och effektivt kunna analysera den blir därför en viktig nyckel till att kunna utveckla sin verksamhet med större framgång. 

{{cta}}

Vad innehåller balansräkningen?

Balansräkningen består av tillgångar, skulder och eget kapital, som delas upp i två huvudsektioner: debetsidan och kreditsidan.

Exempel på balansräkning

Om vi tar ett enkelt exempel så kan en balansräkning se ut enligt följande i sin simplaste form. Till en början har företaget 10 000 kr i kassan som enda tillgång och innehar inte några skulder. Därefter väljer företaget att låna ytterligare 10 000 kr, vilket förändrar balansräkningen. 

Tillgångar (debetsidan)

Tillgångar innehåller en specifikation av företagets alla tillgångar, uppdelade i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar är tillgångar som beräknas användas i företaget under en längre tid än ett år. Det kan vara immateriella tillgångar, som goodwill och patent, materiella tillgångar, som byggnader och maskiner eller finansiella tillgångar som värdepapper och aktier.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att omsättas inom ett år, som exempelvis varulager, kundfordringar, likvida medel och kortfristiga placeringar.

Eget kapital och skulder (kreditsidan)

Eget kapital och skulder visar hur tillgångarna har finansierats, uppdelat mellan eget kapital och skulder.

Eget kapital

Eget kapital representerar företagets skuld till sina ägare och är definierat som skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder. Det återspeglar företagets finansiella styrka och är indelad i bundet eget kapital, som aktiekapital och reservfond, och fritt eget kapital, som årets resultat och sparade vinstmedel.

Skulder

Skulderna delas upp som långfristiga skulder och kortfristiga skulder. Med långfristiga skulder menar man skulder som förfaller efter mer än ett år, som till exempel banklån. Med kortfristiga skulder syftar man på skulder som förfaller inom ett år, som till exempel leverantörsskulder. 

Balansräkningens grundprincip

Balansräkningen är uppkallad efter dess grundprincip där debet- och kreditsidan ska balansera. Det innebär att tillgångarnas värde ska vara lika med det sammanlagda värdet av eget kapital och skulder, också känt som balansomslutning.

Balansräkning och resultaträkning

Balansräkningen kompletteras av resultaträkningen, som visar företagets prestationer över en period. Tillsammans ger dessa rapporter en fullständig bild av företagets ekonomiska status och utveckling.

Sammanfattning

Förståelsen och korrekt användning av balansräkningen är kritisk för företagets ekonomiska framgång. Genom att avslöja den exakta finansiella ställningen vid en specifik tidpunkt, ger den företagsledare de insikter som krävs för att effektivt navigera företaget mot långsiktig framgång och stabilitet.

Nystartad? Låt oss hjälpa dig på vägen
Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.