Vad är en resultaträkning? En enkel förklaring.

Resultaträkningen är en avgörande del av varje företags bokslut. Tillsammans med balansräkningen ger den en detaljerad översikt över företagets ekonomiska aktiviteter, inklusive intäkter, kostnader och slutresultat. I denna guide utforskar vi hur resultaträkningen är uppbyggd och vad den avslöjar om företagets ekonomiska hälsa.

November 28, 2023

Vad är resultaträkning?

En resultaträkning är en av de grundläggande finansiella rapporterna som används för att sammanfatta ett företags ekonomiska prestationer under en specifik period, ofta ett kvartal eller ett räkenskapsår. Den detaljerar företagets intäkter och kostnader och visar slutresultatet som antingen vinst eller förlust.

Denna rapport är avgörande för att förstå hur företagets verksamhet presterar ekonomiskt. Den bryter ner inkomster och utgifter i olika kategorier, vilket ger en tydlig bild av vilka områden som är mest lönsamma eller kostsamma. Resultaträkningen är också viktig för externa intressenter som investerare och kreditgivare, eftersom den ger en transparent översikt över företagets finansiella hälsa och dess förmåga att generera vinst.

{{cta}}

Resultaträkningens grundstruktur

Resultaträkningen delas in i tre huvudsektioner:

 1. Periodens intäkter: Här redovisas alla inkomster som företaget har genererat under perioden, inklusive försäljning och andra inkomstkällor.

 1. Periodens kostnader: Denna del innefattar alla utgifter som företaget har haft under perioden, inklusive direkta och indirekta kostnader.

 1. Periodens resultat: Resultatet är skillnaden mellan intäkter och kostnader och kan visa vinst, förlust eller ett nollresultat.

Tidsaspekt i finansiell rapportering

Resultaträkningen är unik jämfört med andra finansiella rapporter som balansräkningen, eftersom den fokuserar på företagets ekonomiska aktiviteter över en bestämd tidsperiod, snarare än att ge en ögonblicksbild vid en specifik tidpunkt. Denna period kan vara ett kvartal, ett halvår, eller oftast ett helt räkenskapsår. Detta gör resultaträkningen till ett dynamiskt verktyg för att spåra och analysera hur företagets intäkter och kostnader utvecklas över tid.

Vid varje nytt räkenskapsår börjar resultaträkningen från noll, vilket innebär att alla intäkter och kostnader från det föregående året inte längre påverkar de nya siffrorna. Detta tillvägagångssätt är avgörande för att ge en klar och korrekt bild av företagets ekonomiska prestationer under det aktuella året. Genom att nollställa resultaträkningen kan företagsledare och analytiker göra jämförelser och bedömningar baserade på den senaste periodens data, utan att tidigare års siffror förvränger bilden.

Denna metod ger också möjlighet att identifiera trender och mönster i företagets ekonomiska aktiviteter. Till exempel kan en ökning av vissa kostnader eller en minskning av intäkter under specifika perioder ge viktiga insikter om marknadsförändringar, kundbeteenden eller effektiviteten i företagets drift. På så sätt blir resultaträkningen inte bara en rapport om historiska data, utan även ett verktyg för strategisk planering och beslutsfattande.

Genomgång av resultaträkningens poster

 • Rörelsens intäkter: Här redovisas intäkter från huvudverksamheten och andra verksamheter. Det kan inkludera både huvudprodukter/tjänster och andra tillfälliga inkomstkällor.

 • Rörelsens kostnader: Dessa delas ofta in i direkta/rörliga kostnader (som varukostnader) och övriga externa kostnader (som lokalkostnader, marknadsföringskostnader, etc.).

 • Personalkostnader: Inkluderar löner, sociala avgifter och andra relaterade utgifter.

 • Resultat före avskrivningar: Detta visar företagets resultat innan avskrivningar och finansiella poster tas med i beräkningen.

 • Avskrivningar: Representerar värdeminskningen av företagets anläggningstillgångar.

 • Resultat efter avskrivningar: Visar om företaget täcker kostnaderna för sina anläggningstillgångar.

 • Finansiella poster: Inkluderar ränteintäkter, räntekostnader och andra finansiella transaktioner.

 • Extraordinära poster: Sällsynta och avvikande intäkter och kostnader som inte är en del av den ordinarie verksamheten.

 • Bokslutsdispositioner och Skatter: Inkluderar skattemässiga åtgärder och inkomstskattekostnader.

 • Årets resultat: Det slutliga nettoresultatet som visar vinst, förlust eller nollresultat efter att alla intäkter och kostnader har redovisats.

Sammanfattning

Resultaträkningen spelar en central roll i att avslöja ett företags ekonomiska prestationer. Genom att analysera varje post i detalj kan företagsledare och investerare få värdefulla insikter i företagets finansiella hälsa och dess beslutsprocesser. En noggrann genomgång av resultaträkningens olika delar bidrar till en djupare förståelse av hur företagets ekonomiska resultat har tagit form.

Vanliga frågor om resultaträkning

 1. Hur kan resultaträkningen användas för att bedöma ett företags lönsamhet?

Resultaträkningen ger en detaljerad bild av företagets inkomster och utgifter, vilket gör det möjligt att bedöma lönsamheten över en viss period. Genom att jämföra intäkterna med kostnaderna kan man se om företaget genererar vinst eller går med förlust. Dessutom kan trender i dessa siffror över tid ge insikter om företagets ekonomiska hälsa och hållbarhet.

 1. Vilken roll spelar avskrivningar i en resultaträkning?

Avskrivningar i en resultaträkning representerar den beräknade kostnaden för slitage eller föråldring av företagets anläggningstillgångar, som maskiner och utrustning. Dessa kostnader minskar företagets resultat men innebär inte ett faktisk pengaflöde. Genom att inkludera avskrivningar får man en mer realistisk bild av hur företagets tillgångar minskar i värde över tid, vilket är viktigt för långsiktig finansiell planering.

 1. Hur påverkar extraordinära poster resultaträkningen?

Extraordinära poster i en resultaträkning är ovanliga eller enstaka händelser som inte är en del av företagets vanliga verksamhet, som naturkatastrofer eller stora rättsliga uppgörelser. Dessa poster redovisas separat för att ge en klar bild av företagets ordinarie verksamhetsresultat. Genom att isolera dessa ovanliga händelser kan analytiker och investerare bättre förstå företagets normala drift och lönsamhet.

Vi kan resultatrapporter
Fokusera på din verksamhet, så sköter vi ekonomin
Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.