Egenavgifter i enskild firma: Vad är det & hur fungerar det?

Att driva enskild näringsverksamhet innebär inte bara frihet och flexibilitet utan också ansvar för att hantera egna avgifter, vilka utgör en väsentlig del av företagets skattebörda. Här ger vi dig en översikt över egenavgifter, inklusive allmän löneavgift, och hur dessa påverkar dig som företagare.

April 10, 2024

Vad är egenavgifter?

Egenavgifter är sociala avgifter som du som driver enskild firma måste betala på inkomst av aktiv näringsverksamhet. Eftersom du som ägare av en enskild firma gör egna uttag för att betala din lön, behöver du också själv betala in dina sociala avgifter, vilka i en enskild firma kallas för egenavgifter. Dessa avgifter finansierar bland annat din pension, sjukförsäkring och föräldraförsäkring. 

Egenavgifterna är obligatoriska för den del av din inkomst som genereras från din aktiva verksamhet. För de inkomster som anses vara passiva tillämpas istället en särskild löneskatt.

Hur beräknas egenavgifter och hur mycket ska du betala?

För beskattningsåret 2024 ligger dina egenavgifter totalt på 28,97% och beräknas på överskottet från din aktiva näringsverksamhet. I bokföringsvärlden räknas egenavgifterna som en kostnad men ska inte bokföras. Detta eftersom egenavgifterna inte tillhör din firma utan till dina privata inkomstskatter.

Nedsättning av egenavgifter

Om du som företagare betalar full egenavgift, har du möjlighet att få en reducering på 7,5 % för inkomster upp till 200 000 kr, under förutsättning att din företagsinkomst överstiger 40 000 kr. Den maximala reduktionen du kan erhålla är 15 000 kr.

Schablonavdrag för egenavgifter

När du driver enskild firma är både egenavgifter och den särskilda löneskatten avdragbara i din deklaration. Men eftersom egenavgifterna beräknas på ditt slutgiltiga resultat, vilket ju är svårt att veta på förhand, och för att undvika komplicerade uträkningar kan man göra ett schablonavdrag i sin näringsbilaga (NE), som i normala fall får vara maximalt 25% av inkomsten före avdraget. 

Efter detta kommer du att få besked via din slutliga skattesedel om de faktiska egenavgifterna för året. För det kommande deklarationsåret behöver du sedan justera detta avdrag genom att återföra det till beskattning och räkna av det mot de avgifter som du belagts enligt det slutliga skattebeslutet för det aktuella beskattningsåret.

Vilka avgifter ingår i egenavgifterna? 

Egenavgifterna är egentligen inte en skatt, utan en sammansättning av flera skatter. I den totala avgiften på 28,97% ingår följande avgifter och skatter: 

 • Ålderspensionsavgift utgör 10,21% av inkomsten. Denna avgift bidrar till din framtida pension.
 • Efterlevandepensionsavgiften är satt till 0,60%, och bidrar till ekonomiskt skydd för efterlevande.
 • Sjukförsäkringsavgiften på 3,64% täcker delar av sjukförsäkringssystemet.
 • Arbetsskadeavgiften, som är 0,20%, används för att finansiera ersättning vid arbetsrelaterade skador och sjukdomar.
 • Föräldraförsäkringsavgiften på 2,60% finansierar föräldraledighet och relaterade förmåner.
 • Arbetsmarknadsavgiften är minimal, endast 0,10%, och går till arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
 • Allmän löneavgift står för 11,62% och är en avgift som går till allmänna statsmedel, men som i praktiken fungerar likt en socialavgift.

Glöm inte att anmäla förändringar av inkomster

För att undvika att du betalar för mycket eller för lite i skatt bör du anmäla ändrade inkomster till Skatteverket. Detta säkerställer att du betalar en korrekt mängd skatt under året och undviker oväntade skatteskulder.

{{cta}}

Karensdagar och sjukförsäkringsavgift

Som ägare av en enskild firma kan du välja mellan 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karenstid, det vill säga tiden du står utan sjukpenning om du inte skulle kunna arbeta på grund av sjukdom. För inkomståret 2024 fastställs avgiften för sjukförsäkring för enskilda näringsidkare och anställda baserat på inkomsten relaterad till prisbasbeloppet och antalet valda karensdagar. Sjukförsäkringsavgiften, som är en del av de totala egenavgifterna, anpassas efter hur många dagar du väljer att stå utan ersättning vid sjukdom – det vill säga din karensperiod. Ju fler karensdagar, desto lägre blir avgiften:

 • För en dagars karenstid är avgiften 3,77%.
 • Om du väljer 7 karensdagar minskar avgiften till 3,64%.
 • För 14 karensdagar är avgiften satt till 3,53%.
 • Väljer du 30 karensdagar sjunker avgiften ytterligare till 3,33%.
 • För de som väljer 60 karensdagar är avgiften 3,08%.
 • Och slutligen, för en lång karensperiod på 90 dagar är avgiften 2,91%.

Dessa procentsatser gäller för inkomster upp till 10 gånger prisbasbeloppet vid årets början. För inkomster som överskrider denna gräns tillämpas en enhetlig sjukförsäkringsavgift på 3,64 %. Denna skala visar på ett tydligt sätt hur valet av karensdag påverkar sjukförsäkringsavgiften och ger enskilda näringsidkare flexibilitet i planeringen av sina avgifter och ekonomiska hälsa.

Sammanfattning

Att förstå och hantera egenavgifter är avgörande för den enskilda näringsidkaren. Genom att ta del av tillgängliga nedsättningar och göra korrekta anmälningar av inkomstförändringar kan du optimera din skattesituation. Det är också viktigt att överväga hur valet av karensdagar påverkar din sjukförsäkringsavgift. Genom att navigera dessa aspekter effektivt, kan du säkerställa en hållbar ekonomisk grund för din enskilda firma.

Vill du bolla dina frågor med en redovisningsexpert?
Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.