Externredovisning - vad är & klassas som extern redovisning?

Externredovisning, som i lag kallas affärsredovisning, handlar om att återge ett företags resultat under en viss period. Det är bland annat genom sin externa redovisning som företag kommunicerar sin ekonomiska ställning och sitt resultat till omvärlden. Det är alltså inte bara en process som är viktig för företagets ledning, utan också för dess externa intressenter såsom aktieägare, investerare, långivare och myndigheter. 

November 28, 2023

Vad är extern redovisning?

Som namnet antyder riktar sig den externa redovisningen till externa intressenter och poängen är att externa parter ska kunna få en transparent och rättvisande bild av företagets ekonomiska hälsa. Det betyder att extern redovisning i grunden handlar om att registrera affärshändelser, vilket i förlängningen betyder att alla händelser som direkt påverkar balansräkning kan klassas som extern redovisning.

{{cta}}

Lagstiftning och standarder

I Sverige regleras extern redovisning av lagar som bokföringslagen och årsredovisningslagen. Dessa lagar säkerställer att redovisningen följer god redovisningssed och ger en korrekt bild av företagets ekonomiska ställning.

Extern redovisning vs intern redovisning

Medan extern redovisning fokuserar på att rapportera till externa intressenter, syftar intern redovisning till att ge insikter och information för interna beslutsfattare inom företaget. Intern redovisning är ett viktigt verktyg för företagsledningen för att fatta välgrundade beslut om företagets framtida riktning och strategier.

Sammanfattning

Extern redovisning är en grundläggande del av ett företags övergripande redovisningsfunktion. Den hjälper företag att bibehålla transparens och förtroende bland intressenter och spelar en avgörande roll i att presentera företagets ekonomiska hälsa. En förståelse för både extern och intern redovisning är central för företag som strävar efter framgång och tillväxt i dagens konkurrenskraftiga ekonomiska miljö.

Frågor och svar om extern redovisning

1. Vilka är de viktigaste komponenterna i en extern redovisning?

Viktiga komponenter i extern redovisning inkluderar bokföring (dokumentation av alla ekonomiska transaktioner), årsredovisning (som innehåller resultaträkning, balansräkning och ibland kassaflödesanalys), och för större företag, koncernredovisning.

2. Varför är extern redovisning viktig för ett företag?

Extern redovisning är viktig för att skapa transparens och förtroende med externa intressenter. Det hjälper företag att attrahera och behålla investerare, upprätthålla goda relationer med långivare och uppfylla lagkrav. Korrekt och aktuell information från extern redovisning är avgörande för att visa företagets ekonomiska hälsa.

3. Vilka lagar reglerar extern redovisning i Sverige?

I Sverige styrs extern redovisning av bokföringslagen och årsredovisningslagen, vilka säkerställer att företagets redovisning följer god redovisningssed och ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning.

Tänk inte på redovisningen, låt oss göra det åt dig
Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.